List otwarty sztabu WOŚP Berlin w sprawie odejścia Jurka Owsiaka ze stanowiska prezesa zarządu Fundacji WOŚP. (Deutsche Version unten/English version below)

Jurek Owsiak zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To nie jest jednoznaczne z tym, że nie zagra już z Orkiestrą, że nigdy więcej nie będzie wolontariuszem numer 001, że nie zobaczymy go na Finale, na Wielkim Meczu, czy na scenie Pol’and’Rocka.

Wspieramy Jurka – a to znaczy, że szanujemy jego wybór.

Stoimy murem za Fundacją i wszystkimi jej wolontariuszami i pracownikami, którzy pracują nad tym, by zrozumieć nowy stan rzeczy i dostosować się do niego – ale nie zamierzamy kłaść nacisku na Jurka Owsiaka ani żądać, by wycofał się z podjętej decyzji. Wybór Jurka Owsiaka jest jego własnym i my, sztab WOŚP w Berlinie, zamierzamy to uszanować. Więc owszem, stoimy #MuremZaOwsiakiem – za jego prawem do wyboru tej ścieżki, którą uzna za najsłuszniejszą dla siebie i dla Fundacji.

W naszych oczach, Jurek Owsiak nas nie zostawia. On robi wszystko, co w jego mocy, by wydarzenia z niedzielnego wieczoru jak najmniej wpłynęły na dalsze działanie Fundacji.

Apelujemy do pozostałych, którzy na tym hashtagu piszą: nie żądajcie od Jurka zmiany decyzji! Zamiast tego, podziękujmy mu wspólnie za to, co przez te wszystkie lata osiągnął i za to, że dzięki jego samozaparciu, ciężkiej pracy i nieśmiertelnemu wręcz optymizmowi my też możemy zmieniać świat na lepsze.

Jurku: dziękujemy za całe dobro, które niosłeś przez te 27 lat na czele Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za nieustanne wsparcie dla polskiej medycyny, dla Polski, dla nas wszystkich – wsparcie, które niosłeś nawet wtedy, gdy nie otrzymywałeś tego samego w zamian. Za ten ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzasz każdy z ponad 1700 grających z Orkiestrą sztabów. Za to, że jesteś z Fundacją i dbasz o nią nawet w najtrudniejszych momentach i że potrafisz świętować te najpiękniejsze tak, jakby tych złych nigdy nie było.

Ogromne SIEMA z Berlina!

Jurek Owsiak, 25te WOŚP Finale, 2015.

Deutsche Version

Offener Brief vom Stab WOŚP Berlin zum Ausscheiden von Jurek Owsiak aus der Position des Vorsitzenden des Vorstandes der WOŚP-Stiftung

Jurek Owsiak legte sein Amt als Präsident des Vorstandes der Stiftung Großes Orchester der Weihnachtshilfe nieder. Dies ist nicht gleichbedeutend damit, dass er nicht mehr mit dem Orchester spielen wird, dass er nie mehr der Ehrenamtliche Nummer 001 sein wird und wir ihn nicht mehr beim Finale, beim Großen Spiel, oder auf der Bühne vom Pol’and’Rock Festival sehen werden.

Wir unterstützen Jurek – und dies bedeutet, dass wir seine Entscheidung respektieren.

Wir stehen felsenfest hinter der Stiftung und allen ihren Ehrenamtlichen und Mitarbeitern, die daran arbeiten, den neuen Stand der Dinge zu verstehen und sich ihm anzupassen – aber wir haben nicht vor, auf Jurek Owsiak Druck auszuüben, oder von ihm zu fordern, dass er seine Entscheidung zurückzieht. Es ist seine eigene Wahl und wir, der WOŚP Berlin Stab, haben vor diese zu respektieren. Also natürlich, wir stehen #FelsenfestHinterOwsiak (#MuremZaOwsiakiem) – hinter seinem Recht zur Wahl dieses Weges, den er für Richtig für sich und für die Stiftung anerkennt.

In unseren Augen lässt uns Jurek Owsiak nicht im Stich. Er tut alles in seiner Macht stehende, damit die Ereignisse von Sonntag Abend so wenig wie möglich Einfluss auf die weitere Tätigkeit der Stiftung nehmen.

Wie appellieren den Anderen, die diesen Hashtag verwenden: fordert nicht von Jurek, dass er seine Meinung ändert! Stattdessen lasst uns ihm gemeinsam dafür danken, was er über diese ganzen Jahre erreicht hat und dafür, dass dank seiner Selbstüberwindung, harter Arbeit und geradezu unsterblichen Optimismus, auch wir die Welt zum besseren ändern können.

Jurek: wir danken für das alles Gute, das du über die 27 Jahre an Spitze der Stiftung Großes Orchester der Weihnachtshilfe getragen hast. Für die unaufhörliche Unterstützung der polnischen Medizin, für Polen, für uns alle – für die Unterstützung, die du getragen hast, ohne etwas im Gegenzug dafür zu erhalten. Für diesen riesigen Vertrauensvorschuss, den du allen 1700 Stäben, die mit dem Orchester spielen, schenkst. Dafür, dass du mit dem Orchester bist und dich um es kümmerst in den schwierigsten Momenten. Und dafür, dass du die schönsten Momente so feiern kannst, als hätte es die schlechten nie gegeben.

Ein großes SIEMA aus Berlin!


Jurek Owsiak, Pol’and’Rock Festival, 2018.

English version

An open letter from the WOŚP Berlin Collection Center regarding Jurek Owsiak’s resignation from the position of Chairman of the Great Orchestra of Christmas Charity (WOŚP) Foundation

Jurek Owsiak has resigned from his position of Chairman of the Great Orchestra of Christmas Charity foundation. This does not mean that he will never participate in an Orchestra Finale, that he will never again wear his Finale ID with the number “001” on it, that we won’t see him at the Finale, at the Great Game, or at the Pol’and’Rock Festival stage.

We support Jurek—and that means we respect his decision.

We stand in support of the Foundation and all its volunteers and team members, who are undoubtedly hard at work trying to make sense of their next steps—but we are not planning to join efforts to pressure Jurek Owsiak into backing out of his decision. His choice is his own and we, the WOŚP Berlin Collection Center, choose to respect it. So yes, we do stand “#MuremZaOwsiakiem”—but in the sense of giving Jurek Owsiak our fullest support and respecting his right to make decisions that he believes are best for himself and for the Foundation.

From our point of view, Jurek Owsiak isn’t leaving us, deserting us, or stranding us, as many put it. He is doing all he can to ensure that the horrific events of Sunday night don’t prevent the Foundation from fulfilling its mission to do good.

We call on all of you, too—instead of demanding that Jurek Owsiak take back his choice, let us all take a moment to thank him instead for all that he has done over the years, because it is thanks to him, his hard work, his perseverance, and his unyielding optimism that we can also help make the world a better place.

Jurek: thank you for all the good that you have brought to the world through your 27 years at the helm of the WOŚP Foundation. Thank you for the endless support you have shown to Polish medical care, to Poland, and to us all—support that did not falter even when you were not getting the same in return. Thank you for the incredible confidence and trust you have had in all of the 1700 Collection Centers that make up the Great Orchestra. For helping the Foundation get through some very tough times—and for being able to lead us in celebrating every success as if those tough times had never happened.

A huge SIEMA from Berlin!